Uputstvo za upotrebu

Na linku možete pogledati uputstvo za upotrebu i održavenje mlina.
Dokument ja opšti opis.

Minta gépkönyv

Uputstvo za upotrebu
Mlin Ø450
KMR Ø450 2018

Za fino mlevenje žitarice!

Uputstvo, Opis

Tip:
Mlin za žitarice Ø450

Funkcija mašine:
Za mlevenje suvih zrnastih žitarica,
Sušene voće i povrće
Max vlažnost 7-12%

Dimenzije:
600*1200*1750mm

Masa:
~220 kg

Delovi i oprema:
1. Kućište, od farbanog čelika
2. Prekidač za pokretanje
(elektromotor)
3. Sakupljač brašno
4. Grlo, levak mlina
5. Otvor za žitarice
6. Podizač kamena
(za podešavanje finoće brašno)
7. Dozator
8. Element za fiksiranje kamena
9. Poluga za fiksiranje kamena
10. Stalak za podizanje kamena

Mlin ima zelenu boju.

Mlinski kameni su samooštreči!

Opis delova:
2. Prekidač za pokretanje (elektromotor):
- Elektromotor 1,5 Kw/900°/min (nije vidljiv), sa pogonom pomoću 1 kom klinastog remena 17mm, sigurnosna sklopka, svi električni uređaji i kablovi su bezbedno zaštićeni, obrtaj motora 900/min, obrtaj kamena ~220/min

4. Levak mlina:
- dozvoljeno opterećenje do ~20-40 kg

5. Otvor za žitarice:
- sa polugom Br. 7 za podešavanje
- količina zrna se podešava prema željenom učinku mlina i veličini zrna, najveći zrno što možete dozirati preko dozatora , to je zrno od kukuruza 4-8mm

6. Podizač žrvnja za regulaciju finoće mlevenja:
- okretanjem poluge podešava se razmak između gornjeg i donjeg kamena, tj. granulacija brašno

10. Stalak za podizanje kamena:
- pripadajući delovi
8. element za fiksiranje kamena
9. poluga za fiksiranje kamena
- služi za podizanje gornjeg kamena
Prema potvrdi „SP-Labor”, kamenovi za mlevenje mogu se koristiti za proizvodnju namirnica za ljudsku ishranu. Rezultati pregleda i ocena nalaze se u prilogu.
Proizvođač garantuje da su svi mlinski kamenovi proizvedeni od istih sastojaka ( sa istom receptom) sa ispitanim kamenom, jedino se razlikuju u dimenziji koja može da bude od 90-1100 mm.

Uputstvo za upotrebu

Pre puštanja u pogon proveriti zategnutost klinastog remena.
Mlin mora da stoji stabilno na tri noge.
Smer okretanja gornjeg kamena treba da bude u smeru kretanja kazaljke na satu, kao što je naznačeno na sakupljaču prekrupe.

Kamenovi su pripremljeni za rad. Za postizanje maksimalnog učinka potrebno je izvesno vreme habanja u radu.

Za optimalan rad mlina potrebna je konstanta temperatura od 20-22°C i potrebno je što manja vlažnost vazduha 30-46%. (u slučaju velikog kolebanja temperature i visoke vlažnosti vazduha, može doći do kondenzacije vlage na kamenu, što dovodi do neupotrebljivosti sve do potpunog sušenja).

Pre pokretanja elektromotora, kamenove treba razmaknuti, kako bi opterećenje elektromotora bilo manje. Posle pokretanja motora treba sačekati 5 sekundi da motor i kamen stigne do radni-maximlni obrtaj.

Nakon pokretanje mlina, suvu semensku robu (preporučene vlažnosti najviše do 12%) sipati u levak br. 4. Ne preporučuje se mlevenje materijala veće vlažnosti, jer može doći do zagušenja kamena i „zagorevanja” robe.

Polugom br. 6 spajamo kamenove, sa šrafom fixiramo ploču.

Zatim kroz otvor br. 7. koji se podešava polugom, puštamo zrnastu robu na kamenove.
Mora se obratiti pažnju na to, da ne dozirate previše materijal u mlin, jer u tom slučaju mlin ne može da radi pravilno i motor može da se pokvari. Kapacitet mlina 18-25 kg/sat.

Radi postizanja odgovarajuće granulacije i kvaliteta brašna, polugom br. 6 podešavamo razmak između kamenova. Nakon postizanja željene granulacije, dalje podešavanje nije potrebno.
U cilju postizanja željenog kvaliteta, treba uskladiti dodavanje semenske robe i razmak između kamenova. (Za postizanje najfinije granulacije nije potrebno da se kamenovi 100% dodiruju.)

Ako moramo zaustaviti mlevenje i rad mlina, pre zaustavljanja treba prekinuti dodavanje zrnastog materijala pomoću poluge br. 7. Po mogućnosti, ne zaustaviti mlin, sve dok sav materijal sa kamena ne izađe iz mašine. U mlinu i pored toga ostaje minimalna količina zrna, koja će po ponovnom pokretanju mlina izaći kao gruba prekrupa. Istu treba odvojiti od ranije samlevene robe postavljanjem vreće ili posude ispod izlaza prekrupe.

Ako tokom korišćenja mlina, brazde na površini kamena potpuno nestaju usled habanja, potrebno je ponovo urezati brazde. Ta se radi fleks aparatom i dijamantnom pločom.

Ako je došlo do značajnog habanja kamena, potrebno je pomeriti prsten koji drži lopaticu na gornjem kamenu prema gornjem delu kamena, kako lopatice ne bi mogle dostići donji bukovi sakupljač brašna. Istovremeno, ako je habanje kamena takvo da je razmak od gornje površine donjeg kamena i prstena manji od 5 mm, potrebno je inox prsten zajedno sa obručom ispod njega pomeriti nadole radi besprekornog rada mlina.

Zbog habanja kamena, treba obratiti pažnju na poziciju gornjeg remenika. Ako klinasta remena na remeniku koji je montiran na osovini elektromotora i mlinskog kamena nisu u vodoravnom položaju, podesiti veliki remenik na kamenu i tako uspostaviti vodoravan hod remenskog pogona. Podešavanje se vrši zavrtnjima koji se nalaze na remeniku.

Ako je habanje kamena dostiglo meru da se pomoću poluge za regulisanje finoće mlevenja ne možemo dovoljno približiti dva kamena, treba podići donji kamen zavrtnjima koji ga drže, vodeći računa da se sačuva paralelnost dva kamena.
Mlin držati van domašaja dece.
Korišćenje mlina preporučuje se licima iznad 18 godina.

Svaka osoba koji koristi mlin mora da pročita i razume ovaj uputstvo!
Kad je mlin u funkciji (radi, gornji kamen vrti) ne sme se stavljati ruke i alate u otvorima mlina!

Održavanje

U slučaju mlevenja različitih zrnastih proizvoda, između dva mlevenja potrebno je čišćenje površina kamenova (kako bi izbegli mešanje brašna).
Ako ovu radnju izostavimo, preporučuje se čišćenje tehničkim mlevenjem 2-3 kg zrna, što će odstraniti najveći deo ostatka prethodnog mlevenja.
Ako mlin ne koristimo duže vreme, preporučuje se potpuno čišćenje, kako ne bi došlo do upijanja vlage i nastanka plesniva na ostacima materijala.
Radi uklanjanja prljavštine sa delova mlina od inoksa koji dolaze u dodir sa gotovim proizvodom, preporučuje se voda, osnosno alkohol za uklanjanje žive nežive mikro nečistoće.
Svako ostalo čišćenje mlina je zadatak kupca odnosno korisnika.
Proizvođač mlina ne prihvata odgovornost za eventualne druge žive i nežive nečistoće u proizvedenoj prekprupi.
Ako je potrebno čišćenje kamena ili je došlo do „zagorevanja” (vidi sliku), gornji kamen treba skinuti.
Detaljan opis procesa čišćenja:

Za čišćenje treba skinuti samo gornji kamen!

Proces podizanja i skidanja kamena
1. skinuti levak, 4.

2. skinuti sakupljač prekrupe br. 3.

3. izvaditi polugu (šraf) za dodavanje zrna iz gornjeg kamena (vidi na slici)

4. postaviti podizač kamena br. 10. na predviđeno mesto , da podizač ulazi u cev do farbanog dela.

5. vežemo pomoćne noge 2 kom na svoje mesto sa 2 kom M8 šrafom

6. vezati okvir za fiksiranje kamena na lančanu dizalicu (vidi sliku)

7. pričvrstiti okvir pomoću poluga za gornji kamen. Poluge ulaze u postojeće rupe na gornjem kamenu oko 6 cm duboko

8. podići kamen sa dizalicom do maksimalne visine, vodeći računa da se osovina i nosač kamena ne podignu zajedno sa kamenom

9. okrenuti gornji kamen u vertikalni položaj na način kako je prikazano na slici i spustimo na površinu donjeg kamena

10.čeličnom četkom očistiti površinu, posle sa usisivačem, posle sa magnetom, posle, krpom sa alkoholom 98%, kamena, očistiti otvor sa navojem koji se nalazi pri vrhu osovine, očistiti gornju površinu osovine, unutrašnjost poklopca gornjeg kamena (koji se nalazi na kraju osovine). Ukoliko na vrhu osovine ili u poklopcu ostaje prljavština, ne možemo postaviti dva kamena paralelno i tako dolazi do jednostranog habanja kamena, što onemogućava kvalitetno mlevenje).

Čišćenje kamenova (žičanom četkom ili sredstvima koja ne ostavljaju trag na površini kamena, uz minimalno habanje). Usisivačem treba detaljno očistiti površinu kamena (sa usisivačem) od tako nastale nečistoće i jakim magnetom proveriti da li su na površini kamena ostali metalni delići. Iste takođe odstraniti magnetom.

Inox delove može da se čisto krpom sa alkoholom 98%.

11. osovinu podići polugom br. 6. toliko, da se prilikom potpunog naleganja gornjeg kamena na osovinu, površine gornjeg i donjeg kamena ne dodiruju gornji kamen postaviti na donji, vodeći računa da žljeb na gornjem delu poluge gornjeg kamena bude u istom smeru sa urezom na poluzi, proveriti da li se klin u poluzi čvrsto uklapa u otvore poklopca na sredini poluge.

12.udaljiti elemente za dizanje kamena
13.vratiti polugu (šraf) za dodavanje zrna i fiksirati
14.vratiti sakupljač brašna, zajedno sa filterom
15. vratiti levak i filter, držač filtera, i plexi na svoje mesto

Voditi računa o tome da se ležaj na kraju poluge dodavača uklapa u lim oblika U na dnu otvora dodavača zrna (br. 5.). Poziciju pravilnog uklapanja proveriti na sledeći način: otvoriti dodavač regulatorom dodavanja. Ukoliko je otvor max. 12 mm, dodavač je zauzeo pravilnu poziciju. Ako je otvor dodavača delimičan (1-2 mm), ponovo treba uraditi podešavanje.

Nakon što smo osposobili mlin za upotrebu, možemo početi dalju eksploataciju. Kako bi obezbedili potrebnu čistoću brašna, treba odvojiti prvih 0,5-1 kg brašna koje može da sadrži neželjenu nečistoću.
Možemo nastaviti sa radom!

српски